logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Als beheerder van agrarische natuur en landschap kunt u in aanmerking komen voor een ANLb-vergoeding. ANLb staat voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze vergoeding is bedoeld om de opbrengstvermindering op uw grond en de inspanning die u levert, om het beheer uit te voeren, te dekken. 

Maatwerk

Uw veldcoördinator is uw eerste aanspreekpunt en bespreekt met u de wensen en mogelijkheden. Soms kan dat telefonisch, maar vaak is een afspraak op locatie gewenst. Wanneer u besluit mee te doen, schrijft uw veldcoördinator u in en tekent hij of zij in overleg de wensen in op de kaart. Ook wordt u dan automatisch en kosteloos lid van het collectief. 

De leefgebiedenkaart

De mogelijkheden om voor beheervergoeding in aanmerking te komen zijn onder meer afhankelijk van de grootte en ligging van de af te sluiten percelen en landschapselementen. Deze moeten in het door de provincie aangewezen leefgebied vallen. Zie hiervoor de kaart van de provincie.. Als u rechts bovenin 'Agrarisch natuur- en landschapsbeheer' aanvinkt verschijnt de kaart. Liggen beoogde percelen en landschapselementen in geel of gearceerd gebied? Dan is aan de eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voldaan. 

Machtiging en registratie RVO 

We vragen u een machtiging in te stellen in uw dossier bij RVO voor het inzien van uw percelen. Dit maakt het intekenen en de latere begeleiding een stuk makkelijker. Klik hier voor de handleiding machtiging instellen. U heeft hier ons KvK nummer voor nodig, dat is: 62416111 

Nadat de intekening rond is, vragen wij u ook onze intekening over te nemen in uw perceelsregistratie. Hoe dat moet, vindt u hier, klik vervolgens op ANLb perceel overnemen

Het contract sluiten

Wanneer tevredenheid over het af te sluiten beheer is bereikt, ontvangt u per post het contract waarin de afspraken zijn vastgelegd. U dient het contract te ondertekenen en aan ons te retourneren. Zodra het door het bestuurd ondertekend is, ontvangt u een digitale versie per mail. In de bijgevoegde contractbijlage is de precieze intekening met oppervlaktes en vergoedingen weergegeven. Wanneer in de loop van het contract een en ander wijzigt, ontvangt u een nieuwe contractbijlage ter ondertekening.  Bij het uitvoeren van het beheer moet u zich houden aan de specifieke beheervoorschriften van het pakket. U vindt deze voorschriften bij de beheerpakketten en bijgevoegd bij uw contract. 

Uitgevoerd beheer melden 

Bij verschillende pakketten heeft u de verplichting uitgevoerd beheer bij ons te melden. U doet dit binnen 7 dagen nadat het betreffende beheer is uitgevoerd, via ons meldformulier. Wij noteren dit beheer bij ons in het systeem waardoor ook RVO hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Controle 

Zowel alle percelen en landschapselementen, als de beheersmeldingen kunnen gecontroleerd worden door de NVWA of onze eigen schouwcommissie.  

De NVWA controleert steekproefsgewijs agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat kan op basis van bijvoorbeeld een snoeimelding of op basis van andere beheereisen. Mocht de NVWA constateren dat er iets niet in orde is, dan worden wij hier als collectief van op de hoogte gebracht. Deze tekortkoming of overtreding kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van u beheervergoeding, wij nemen dan altijd eerst contact met u op.

Naast deze controlerende instantie van de overheid hebben wij als collectief ook een eigen schouwcommissie. Ook de schouwcommissie controleert steekproefsgewijs het beheer in het veld. In het herstel- en sanctieprotocol leest u hier meer over.