logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Collectief Veluwe is één van de veertig agrarische natuurcollectieven in Nederland.


De rol van agrarische natuurcollectieven

De zogeheten agrarische natuurcollectieven verzorgen sinds 2016 de subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor die tijd kon u als beheerder van agrarische natuur en landschap rechtstreeks subsidie aanvragen bij de overheid. Nu verloopt dit proces via de collectieven. In heel Nederland zijn veertig collectieven actief. In Gelderland gaat het om Collectief Rivierenland, VALA en Collectief Veluwe. Boerennatuur is de overkoepelende organisatie voor alle collectieven. 

Het collectief inventariseert uw wensen en mogelijkheden als deelnemer binnen het werkgebied, vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die vervolgens via subsidiebeschikkingen door aan u. Hiervoor dient het collectief een gebiedsbeheerplannen in bij Provincie Gelderland. Op die manier maakt het collectief enerzijds afspraken met de provincie, anderzijds met u als deelnemer. 

Naast het ANLb is Collectief Veluwe in toenemende mate betrokken bij diverse projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Enkele voorbeelden zijn natuurinclusief boeren, een project over sloten en over akkerranden.


Samenwerking met agrarische natuurverenigingen

Collectief Veluwe, voluit Coöperatief Agrarisch Natuurcollectief Veluwe, is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vijf agrarische natuurverenigingen (ANV's) rondom de Veluwe en LTO Noord. Zij hebben de coöperatieve vereniging opgericht en dragen bestuursleden voor die door de algemene ledenvergadering benoemd kunnen worden. Alle boeren, landgoederen en particuliere grondeigenaren die deelnemen aan het ANLb, zijn automatisch lid van het collectief.   

De samenwerkingspartners zijn:

  1. Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom
  2. Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust
  3. Stichting Biotoopvereniging Agrarisch Overleg
  4. Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee
  5. Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld
  6. LTO Noord 

Collectief Veluwe werkt daarnaast ook samen met een aantal vaste partners: Viridis, K&G Advies, CLM en Stichting Landschapsbeheer Gelderland


Werkgebied Collectief Veluwe

Collectief Veluwe neemt het noordwestelijke deel van Gelderland voor haar rekening. De gebieden rondom de Veluwe, grofweg alles noorden van de Rijn en ten westen van de IJssel vallen hieronder.

collectiefgebied web


DE ORGANISATIE

Leden 

Leden van het collectief zijn de deelnemers aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Wie een beheercontract heeft met het collectief is automatisch lid, maar betaalt hiervoor geen contributie. Veel leden zijn tevens lid van een van de Agrarische Natuurverenigingen. Het is echter niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij één van ANV’s om deel te kunnen nemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Het bestuur 

Het algemeen bestuur van het collectief bestaat uit leden van deze verschillende partijen en onafhankelijke leden. Het algemeen bestuur komt meestal vier keer per jaar bijeen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en komen vier of vijf keer extra bijeen.

Jan-Willem Lagerweij
Jan-Willem Lagerweij (Voorzitter)
Gert Aalten
Gert Aalten (Secretaris)
Wilbrand van Zeeburg
Wilbrand van Zeeburg (Penningmeester)
Pieter Brouwer
Pieter Brouwer
Henk Davelaar
Henk Davelaar
Evert Luchtenbelt
Evert Luchtenbelt
Lodewijk Pool
Lodewijk Pool
Diane Versteeg
Diane Versteeg - LTO Noord
Saskia Wiersma
Saskia Wiersma

Werkorganisatie 

Binnen Collectief Veluwe zijn bestuur en uitvoering gescheiden. Het bestuur bepaalt de strategie, neemt organisatorische en financiële besluiten en legt verantwoording af aan de leden. De medewerkers van het collectief zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De veldcoördinatoren beschikken over ecologische en landschappelijke kennis; indien nodig worden externe specialisten ingeschakeld.

Elke agrarische natuurvereniging werkt met een of meerdere vaste veldcoördinatoren die bekend zijn in het gebied, de natuur en de agrarische wereld. De veldcoördinatoren verzorgen het directe contact met de deelnemers. Zij stellen de beheercontracten op en zijn het eerste aanspreekpunt. De agrarische natuurverenigingen zijn onafhankelijk maar onontbeerlijk in het aansturen van diverse vrijwilligersgroepen en de (her)inrichting van het landschap.

Hans Veurink
Hans Veurink - regiocoördinator


Stuur een e-mail

Dirk Jan Bleijerveld
Dirk Jan Bleijerveld – veldcoördinator Binnenveld


Stuur een e-mail

Cor Heidenrijk
Cor Heidenrijk - veldcoördinator VIJZ


Stuur een e-mail

Sarah Mampuys
Sarah Mampuys - projectmedewerker en veldcoördinator Vallei Horstee


Stuur een e-mail

Jan-Willem Schoonhoven
Jan-Willem Schoonhoven - veldcoördinator Randmeerkust


Stuur een e-mail

Janneke Sindram
Janneke Sindram - projectmedewerker en veldcoördinator VIJZ


Stuur een e-mail

Willeke Tuitert
Willeke Tuitert - Office Manager


Stuur een e-mail

Peter van de Veen
Peter van de Veen - veldcoördinator BAO


Stuur een e-mail

Otto Vloedgraven
Otto Vloedgraven - projectmedewerker


Stuur een e-mail

Gecertificeerde organisatie 

Collectief Veluwe is gecertificeerd door de landelijke Stichting Certificering SNL. Om als agrarisch collectief subsidie aan te kunnen vragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is deze certificering verplicht. Met deze certificering wordt aangetoond dat het collectief voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van beheer, organisatie en administratie. Vertrouwen in de beheerder staat hierin centraal, vertrouwen in motivatie en professionaliteit om goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn.

De Stichting Certificering SNL controleert via externe audits de kwaliteit van de uitvoering. Na de laatste audit in 2018 is de certificering opnieuw verlengd.

Verantwoording

Het collectief legt over het gevoerde beheer verantwoording af aan de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. Met deze opdrachtgevers bepalen we de strategie en de doelen. Via een jaarlijkse betaalaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden alle activiteiten financieel en administratief verantwoord.