logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Afbeelding voorpaginaOp 19 mei jl. heeft het algemeen bestuur van Collectief Veluwe de nieuwe beheerstrategie vastgesteld voor de periode vanaf 2023. We willen de kwaliteit van het beheer verder verbeteren door de focus te leggen op een gebiedsgerichte en een soortgerichte aanpak. Voor vier aandachtsgebieden is een strategie uitgewerkt: weidevogels, landschap, stroomdalgraslanden en water/klimaat. Verder zijn er 10 doelsoorten gekozen waar de beheermaatregelen op worden afgestemd.

Er zijn nog wel onzekerheden door het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het nitraat actieprogramma, de water- en klimaatdoelen en vooral het stikstofbeleid. Ook staat het beschikbare budget nog niet vast. Maar de grote lijn wordt steeds duidelijker en daarom nodigen we u van harte uit voor een van de informatiebijeenkomsten die we in de maand juni organiseren.

Foto bij 50 tinten groenIn 2021 sloten wij het GLB-project af. Na ruim twee jaar van veldproeven, informatiebijeenkomsten en gesprekken met agrariërs in onze regio, konden wij onderbouwd aanbevelingen doen over de bijdrage van de landbouw aan de doelen van het toekomstige Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de gezamenlijke eindrapportage “Naar vijftig tinten groen in ’t kleinschalige cultuurlandschap” deden de collectieven Veluwe, Utrecht Oost, Midden-Brabant en Noordoost-Twente verslag van kansrijke natuurinclusieve maatregelen voor de betreffende gebieden. Lees hier de belangrijkste bevindingen.

Steenuilen J. de JongDeze winter zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren van het leefgebied van de steenuil en de kerkuil. Deelnemers die aangaven dat er uilen in de buurt zaten hebben nestkasten gekregen en onze veldcoördinatoren gingen op pad om advies te geven over wat er nog meer gedaan kon worden om deze mooie vogels te helpen. In het komende jaar gaan we door met deze actie, dus als u een uil op uw bedrijf hebt, of u hoort ze regelmatig in de buurt, dan komen we graag langs om te kijken en een nestkast op te hangen. Deze actie gebeurt in samenwerking met lokale uilenwerkgroepen van STONE (www.steenuil.nl) en de kerkuilenwerkgroep die actief is in Gelderland.

Schermafbeelding 2022 02 24 095246Compoststrooier, klepelmaaier, schijveneg, ecoploeg... Boeren in Gelderland kunnen 40% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van de bodem verbeteren. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van drukwisselsysteem voor banden, vochtsensoren (beslissingsondersteunende systemen beregening), peilgestuurde drainage of een boerenstuw (droogtestuw). Ook investeringen in maatregelen voor het hergebruik van gewasresten of het nuttig toepassen sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar vallen hieronder. De maximum bijdrage uit deze investeringsregeling is € 20.000 per bedrijf. Wilt u eerst advies inschakelen? Dan kunt u dit tot 1500 euro per bedrijf vergoed krijgen. De investeringsregeling, die verlengd is tot 31 december 2022, geldt in de werkgebieden van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zorgt voor de ondersteuning en uitvoering van deze regeling. Meer weten? Belt u dan gebiedsmakelaar Henk Jolink, tel. 06 57429305. Of klik hier voor het overzicht aan maatregelen.