logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

De huidige periode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2021. Daarna gaat een nieuwe periode in van zes jaar, waarin het accent naar verwachting meer zal komen te liggen op maatschappelijk ondernemerschap. Om in aanmerking te komen voor Europese steun zal minder sprake zijn van algemene toeslagen maar zal meer een koppeling worden gelegd met maatschappelijke prestaties op het gebied van natuur, milieu, water, klimaat, dierwelzijn, etc.

Sinds 2019 lopen pilotprojecten om te experimenten met beheervormen die vooruitlopen op het nieuwe GLB. Collectief Veluwe neemt deel in een plan waarin de kleinschalige zandlandschappen centraal staan. Collectief VALA uit de Achterhoek is trekker van dit project waarin vijf collectieven mee doen. In deze pilot worden bedrijven gestimuleerd om meer gewasdiversificatie toe te passen en een aandeel van de grond te benutten voor vergroening. Bedrijven gaan aan de slag met kringlooplandbouw, meer eiwit van eigen bedrijf en verhogen van het gehalte aan organische stof in de bodem. Ook het stimuleren en belonen van kleinschalige percelen met landschappelijke inpassing krijgt aandacht.

Lees hier meer