logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

De huidige periode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2021. Daarna gaat een nieuwe periode in van zes jaar, waarin het accent naar verwachting meer zal komen te liggen op maatschappelijk ondernemerschap. Om in aanmerking te komen voor Europese steun zal minder sprake zijn van algemene toeslagen maar zal meer een koppeling worden gelegd met maatschappelijke prestaties op het gebied van natuur, milieu, water, klimaat, dierwelzijn, etc.

Vooruitlopend op het nieuwe GLB zijn er vanaf 2019 diverse pilotprojecten gelanceerd om te experimenteren met nieuwe beheervormen. Collectief Veluwe nam deel in een plan waarin de kleinschalige zandlandschappen centraal staan. Op 22 juni werd deze GLB-pilot afgesloten met het aanbieden van de eindrapportagen en aanbevelingen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 

Collectief VALA uit de Achterhoek was trekker van dit project waarin vijf collectieven meededen. In de pilot werden bedrijven gestimuleerd om meer gewasdiversificatie toe te passen en een aandeel van de grond te benutten voor vergroening. Bedrijven gingen aan de slag met kringlooplandbouw, meer eiwit van eigen bedrijf en het verhogen van het gehalte aan organische stof in de bodem. Ook het stimuleren en belonen van kleinschalige percelen met landschappelijke inpassing kreeg aandacht.

Op de website van het GLB project leest u meer over het project en kunt u de eindrapportage downloaden. De deelrapportage van Collectief Veluwe vindt u hier.